-->
લેબલ Interim Dividend સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Interim Dividend સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

વચગાળાનું ડિવિડન્ડ શું છે? Interim Dividend in Gujarati

ડિવિડન્ડ શું છે? કંપનીઓ પાસે બે મુખ્ય એસેટ ક્લાસ, ડેટ અને ઇક્વિટી દ્વારા મૂડી એકત્ર કરવાનો વિકલ્પ હોય છે. જો તેઓ પછીનો મોડ પસંદ કરે છે, તો ત...