-->
લેબલ Exchange Traded Funds સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Exchange Traded Funds સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ્સ (Exchange Traded Funds) શું છે? એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ કેવી રીતે ખરીદવું?

એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ એટલે કે ઇટીએફ એ બાસ્કેટ ઓફ સિક્યોરિટીઝ જેવું છે જે સ્ટોક એક્સચેન્જમાં સામાન્ય સ્ટોકની જેમ વેપાર કરે છે. ઇટીએફમાં રોકાણ...