-->
લેબલ Gross National Product (GNP) સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Gross National Product (GNP) સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

કુલ રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદન (GNP) શું છે? Gross National Product in Gujarati

ગ્રોસ નેશનલ પ્રોડક્ટ (GNP) શું છે? ગ્રોસ નેશનલ પ્રોડક્ટ (GNP) એ દેશના રહેવાસીઓ અને વ્યવસાયો દ્વારા ઉત્પાદિત તમામ માલસામાન અને સેવાઓના મૂલ્યન...