-->
લેબલ Fixed Deposit સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Fixed Deposit સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

ટેક્સ સેવિંગ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (Tax Saving Fixed Deposit)

કર બચત ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ યોજના આવકવેરા અધિનિયમ, 1961 ની કલમ 80C કર બચત પૂરી પાડે છે. આમાં રોકાણ કરીને 1.5 લાખ રૂપિયા સુધીની બચતનો દાવો કરી શકા...