-->
લેબલ Insider trading સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Insider trading સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

આંતરિક વેપાર શું છે? Insider trading in Gujarati

ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ શું છે? ઇનસાઇડર ટ્રેડિંગ એ કંપનીની સિક્યોરિટીઝમાં વેપાર કરવા માટે કંપનીની ગોપનીય માહિતી (અપ્રકાશિત કિંમત-સંવેદનશીલ માહિતી) ...