-->
લેબલ Savings Account સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Savings Account સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

બચત ખાતું (Savings Account) શું છે? બચત ખાતું કેવી રીતે ખોલવું? Savings Account in Gujarati

બચત ખાતું (Savings Account) એક એવું એકાઉન્ટ છે જ્યાં તમે તમારી મહેનતની કમાણી સુરક્ષિત રાખી શકો. બેંકમાં બે પ્રકારના એકાઉન્ટ્સ છે, બચત ખાતું ...