-->
લેબલ Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

પ્રધાનમંત્રી જન ધન યોજના - સુવિધાઓ, લાભો અને ખામીઓ

15 મી ઓગસ્ટ 2014 ના રોજ, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જન ધન યોજનાની જાહેરાત કરી હતી, જે અંતર્ગત દરેક પરિવારે એક બેંક ખાતું બનાવવું પડશે જેમાં ત...