-->
લેબલ Income Tax સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Income Tax સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

ઘર ભાડા ભથ્થું (HRA) શું છે? House Rent Allowance in Gujarati

હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ (HRA) એ પગારનો એક મહત્વપૂર્ણ ઘટક છે જે કર્મચારીઓની રહેઠાણની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા નોકરીદાતાઓ દ્વારા ચૂકવવામાં આવે છે. સ...