-->
લેબલ National Savings Certificate સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ National Savings Certificate સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

રાષ્ટ્રીય બચત પ્રમાણપત્ર (National Savings Certificate - NSC) in Gujarati

રાષ્ટ્રીય બચત પ્રમાણપત્ર (એનએસસી) એક કર બચત રોકાણ છે જે ભારતીય નિવાસી કોઈપણ પોસ્ટ ઓફિસથી ખરીદી શકે છે. ભારત સરકાર દ્વારા સમર્થિત રોકાણ હોવાન...