-->
લેબલ Debt Funds સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Debt Funds સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

ડેબ્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ (Debt Mutual Funds) શું છે? Debt Mutual Funds in Gujarati

ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ જાહેરમાં સૂચિબદ્ધ કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે, ડેબ્ટ  ફંડ્સ (Debt Funds)  સરકાર અને કોર્પોરેટની નિયત આવકની સલામતીમાં રોક...