-->
લેબલ Investment Advisory Representative સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Investment Advisory Representative સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

રોકાણ સલાહકાર પ્રતિનિધિ (IAR) શું છે? Investment Advisory Representative in Gujarati

ઈન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઈઝર રિપ્રેઝન્ટેટિવ (IAR) એવી વ્યક્તિ છે જે ઈન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઈઝરી કંપની (દા.ત., RIA, બ્રોકર-ડીલર) માટે કામ કરે છે અને ફી મ...