-->
લેબલ Prime Minister Vaya Vandana Yojana સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Prime Minister Vaya Vandana Yojana સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

પ્રધાનમંત્રી વય વંદના યોજના - Prime Minister Vaya Vandana Yojana in Gujarati

પ્રધાનમંત્રી વય વંદના યોજના (PMVVY) આ 60 વર્ષ અને તેથી વધુ વયના વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે પેન્શન યોજના છે. આ યોજના હેઠળ વરિષ્ઠ નાગરિકોને માસિક પેન...