-->
લેબલ Gross Value Added સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Gross Value Added સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

ગ્રોસ વેલ્યૂ એડેડ (GVA) શું છે? Gross Value Added in Gujarati

ગ્રોસ વેલ્યુ એડેડ (જીવીએ) શું છે? ગ્રોસ વેલ્યુ એડેડ (જીવીએ) એ એક આર્થિક ઉત્પાદકતા મેટ્રિક છે જે અર્થતંત્ર, ઉત્પાદક, ક્ષેત્ર અથવા પ્રદેશમાં ક...