-->
લેબલ Intraday Trading સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Intraday Trading સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ (Intraday Trading) શું છે? What is Intraday Trading in Stock Market? in Gujarati

નામ સૂચવે છે તેમ, ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ એ એક દિવસ (ઇન્ટ્રા) ટ્રેડિંગની ખરીદી અને વેચાણ છે. જે દિવસે કોઈ શેર અથવા સ્ટોક ખરીદવામાં આવે છે, તે દિવ...