-->
લેબલ Fair Value સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Fair Value સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

વાજબી મૂલ્ય શું છે? Fair Value in Gujarati

વાજબી મૂલ્ય શું છે? વાજબી મૂલ્ય એ ઇચ્છુક ખરીદનાર અને વેચનાર દ્વારા સંમત થયેલ વેચાણ કિંમત છે. શેરનું વાજબી મૂલ્ય તે બજાર દ્વારા નક્કી કરવામાં...