-->
લેબલ Dividend સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Dividend સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

વચગાળાનું ડિવિડન્ડ શું છે? Interim Dividend in Gujarati

ડિવિડન્ડ શું છે? કંપનીઓ પાસે બે મુખ્ય એસેટ ક્લાસ, ડેટ અને ઇક્વિટી દ્વારા મૂડી એકત્ર કરવાનો વિકલ્પ હોય છે. જો તેઓ પછીનો મોડ પસંદ કરે છે, તો ત...

ડિવિડન્ડ (Dividend) એટલે શું? ડિવિડન્ડના પ્રકારો અને ગણતરી

કોઈપણ વ્યક્તિ નફો મેળવવા માટે કોઈપણ પ્રકારનું રોકાણ કરે છે. લોકો પોતાનાં નાણાં શેર મેળવવા માટે વિવિધ યોજનાઓ જેવા કે શેર માર્કેટ, મ્યુચ્યુઅલ ...