-->
લેબલ Gig Economy સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Gig Economy સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

ગિગ ઇકોનોમી શું છે? Gig Economy in Gujarati

ગીગ અર્થતંત્ર શું છે? ગીગ અર્થતંત્ર એ એક મુક્ત બજાર પ્રણાલી છે જેમાં કામચલાઉ હોદ્દાઓ સામાન્ય હોય છે અને સંસ્થાઓ ટૂંકા ગાળાની પ્રતિબદ્ધતાઓ મા...