-->
લેબલ Current Account સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Current Account સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

ચાલુ ખાતું શું છે? ચાલુ ખાતાના લાભો, સુવિધાઓ અને પ્રકારો

ચાલુ ખાતાને નાણાકીય ખાતું પણ કહેવામાં આવે છે. કારણ કે તે એક પ્રકારનું ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ છે. આ ખાતાની અંદર ઘણા વ્યવહારો છે અને આ ખાતું બેંક દ્વ...