-->
લેબલ Gross Domestic Product (GDP) સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Gross Domestic Product (GDP) સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

કુલ સ્થાનિક ઉત્પાદન શું છે? Gross Domestic Product (GDP) in Gujarati

ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ (GDP) એ ચોક્કસ સમયગાળામાં દેશની સરહદોમાં ઉત્પાદિત તમામ તૈયાર માલ અને સેવાઓનું કુલ નાણાકીય અથવા બજાર મૂલ્ય છે. એકંદર...