-->
લેબલ SEBI સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ SEBI સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

સેબી (SEBI - Securities and Exchange Board of India) શું છે અને તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે?

મિત્રો, તમે શેરબજારમાં સેબીનું નામ ઘણીવાર સાંભળ્યું હશે અને તે એક એવી સંસ્થા છે જે શેર બજારમાં ખૂબ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. તે શેર બજારમાં શે...