-->
લેબલ Senior Citizen Saving Scheme સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Senior Citizen Saving Scheme સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના: વ્યાજ દર, પાત્રતા શરતો અને લાભો

વરિષ્ઠ નાગરિકો બચત યોજના (SCSS) એ સરકાર સમર્થિત બચત યોજના છે જે 60 વર્ષથી વધુ વયના ભારતીય રહેવાસીઓ માટે રચાયેલ છે. ખાતું ખોલવાની તારીખથી 5 વ...