-->
લેબલ Bonds સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Bonds સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

બોન્ડ (Bonds) શું છે? ભારતમાં બોન્ડના વિવિધ પ્રકારો - What are Bonds? in Gujarati

બોન્ડ્સ (Bonds in Gujarati) એ કંપની અને સરકાર માટે નાણાં એકત્રિત કરવાનું એક સાધન છે. બોન્ડ દ્વારા એકત્ર થયેલ નાણાં દેવાની શ્રેણી હેઠળ આવે છે...