-->
લેબલ Gross Working Capital સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Gross Working Capital સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

કુલ કાર્યકારી મૂડી શું છે? Gross Working Capital in Gujarati

કુલ કાર્યકારી મૂડી એ કંપનીની કુલ વર્તમાન સંપત્તિનો સંદર્ભ આપે છે. કંપનીની વર્તમાન અસ્કયામતો તે અસ્કયામતો છે જેને 12 મહિનાના સમયગાળામાં રોકડમ...