-->
લેબલ GDP Per Capita સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ GDP Per Capita સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

માથાદીઠ જીડીપી શું છે? GDP Per Capita in Gujarati

માથાદીઠ જીડીપી શું છે? દેશની જીડીપી અથવા ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટની ગણતરી ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન, સામાન્ય રીતે એક વર્ષ દરમિયાન દેશના માલસામા...