-->
લેબલ Equity Funds સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Equity Funds સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ (Equity Mutual Funds) શું છે? ભારતમાં ઇક્વિટી ફંડના પ્રકાર

ઇક્વિટી ફંડ (Equity Funds) મુખ્યત્વે શેરોમાં રોકાણ કરે છે. તે સક્રિય અથવા નિષ્ક્રીય (ઇન્ડેક્સ ફંડ) નું સંચાલન કરી શકાય છે. ઇક્વિટી ફંડ્સને સ...