-->
લેબલ International Monetary Fund સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ International Monetary Fund સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય ભંડોળ (IMF) શું છે? International Monetary Fund in Gujarati

ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડ (IMF) એ આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય સંસ્થા છે, જેનું મુખ્ય મથક વોશિંગ્ટન, ડી.સી.માં છે, જેમાં 190 દેશોનો સમાવેશ થાય છે. તેન...