-->
લેબલ Guerrilla Marketing સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Guerrilla Marketing સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

ગોરીલા માર્કેટિંગ શું છે? Guerrilla Marketing in Gujarati

ગેરિલા માર્કેટિંગ શું છે? ગેરિલા માર્કેટિંગ એ જાહેરાત વ્યૂહરચનાનો સંદર્ભ આપે છે જે ઉત્પાદન અથવા સેવા માટે મહત્તમ એક્સપોઝર જનરેટ કરવા માટે ઓછ...